OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PRODUKTŮ, SLUŽEB A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro prodej digitálních produktů (v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“), masáží, Access Bars®, EFT konzultací, konzultací, diagnostiky složení těla (dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „služby“) a objednávku přednášek, seminářů, workshopů, kurzů, včetně online (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové stránky www.zdravyzivotskarolinou.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“). VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci služeb a vzdělávacích akcí.

Samotný nákup produktů a objednávání služeb či vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako kupujícím. Poskytování služeb a vzdělávacích akcí probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako poskytovatelem a vámi jako klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „smlouva“, rozumí se tím jak kupní smlouva, tak smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webu) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

I. Základní údaje o mně

Bc. Karolína Růžičková

Sídlo: Strážiště 61, Mohelnice nad Jizerou, 294 13

IČ: 06980503

Telefon: 721546403

E-mail: karolina@zdravyzivotskarolinou.cz

 

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku (příslušným úřadem dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Mnichovo Hradiště).

 

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „prodávající“.

 

II. Důležité pojmy

Kupující

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi digitálních produktů a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná službu či vzdělávací akci a uzavře se mnou smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná službu či vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Spotřebitelská smlouva

Je to smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „kupující“ je uvedeno „spotřebitel“).

Smlouva uzavřená distančním způsobem

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Jako kupující objednáváte produkty, služby i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

 2. POPIS PRODUKTŮ, SLUŽEB A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ – na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů, služeb a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů, služeb a vzdělávacích akcí uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako prodávající nejsem povinna uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ, SLUŽEB A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní) – pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

 4. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Odsouhlasíte obchodní podmínky. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

 5. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura a obchodní podmínky. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. 

 6. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

 7. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 8. Objednávat produkty, služby a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

IV. Cena a platba

 1. CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ – na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů, služeb a vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).

 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu, služby nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat či poskytnout službu až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 4. ZPŮSOB PLATBY – sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem

  • bezhotovostně bankovním převodem – pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

 5. SPLATNOST CENY – datum splatnosti je uvedené na faktuře. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

 6. PLATBA VE SPLÁTKÁCH – cenu některých produktů, služeb či vzdělávacích akcí je možné uhradit ve dvou nebo více splátkách. Tato informace, včetně toho, zda je možno uhradit ve 2 nebo i více splátkách, je uvedena přímo na webu. Chcete-li využít možnost platby na splátky, vyberete si tuto možnost přímo v objednávkovém formuláři nebo mi napíšete e-mail a domluvíme se individuálně. Produkt, službu či vzdělávací akci jsem povinna začít dodávat až po zaplacení první splátky. Další splátku je nutné uhradit v době její splatnosti, jinak jsem oprávněna poskytování produktu, služby či vzdělávací akce pozastavit, a to i bez dalšího upozornění. Tím ovšem není dotčena vaše povinnost další splátku (splátky) uhradit. Poskytování produktu, služby či vzdělávací akce bude znovu umožněno až po úhradě dané další splátky, resp. všech v tu dobu splatných splátek. V případě prodlení s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a zaslané e-mailem na kontakt uvedený v objednávce nebo později klientem sdělený anebo zaslané dopisem na adresu klienta uvedenou v objednávce nebo později klientem sdělenou pro účely doručování písemností.

 7. Pokud nevyčerpáte zaplacenou službu v plném rozsahu (z jakéhokoli důvodu), nemáte nárok na vrácení již uhrazené částky za službu (jedná se zejména o balíčky služeb, dárkové poukazy, apod.). 

 

V. Dodání produktů, služeb a vzdělávacích akcí

Dodací podmínky produktů

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi digitálního produktu bude obsah dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

 2. DODACÍ LHŮTA. Digitální produkt a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Zakoupením získáváte aktuální verzi bez další aktualizace, není-li uvedeno jinak.

 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U digitálních produktů a on-line kurzů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

Dodací podmínky služeb

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu na webovém rozhraní individuálně. Kupující má právo absolvovat službu za podmínky řádné úhrady celé ceny, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. Po uhrazení sjednané ceny obdrží kupující e-mail s instrukcemi, kde si rezervuje termín služby, případně se na termínu domluvíme telefonicky (v případě masáže, diagnostiky složení těla, společného nákupu). E-mail s instrukcemi obdrží kupující do 24 hodin a telefonický hovor se uskuteční do 3 pracovních dnů od doby, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

 2. MATERIÁLY A INFORMACE. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané prodávajícím jsou určeny pouze pro účely konkrétní služby a osobní potřebu kupujícího. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Zakoupením získáváte aktuální verzi bez další aktualizace, není-li uvedeno jinak.

 3. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU SLUŽBY. Kupující je v celém průběhu služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný.

 4. STORNO PODMÍNKY. V případě potřeby zrušení nebo změny termínu z jakéhokoli důvodu musí kupující informovat prodávající nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem. Pokud je termín zrušený méně než 24 hodin před sjednaným termínem vyhrazuje si prodávající žádat storno poplatek ve výši 50 % z domluvené sjednané ceny. Rozhodující je čas telefonátu, doručení SMS zprávy nebo doručení e-mailu. Storno poplatek nebude účtován, pokud kupující za sebe nalezne náhradu. Storno poplatek je možné uhradit do 14 dní bankovním převodem. V případě neuhrazení již nikdy nebude kupující obsloužen.

Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce / města, přičemž je povinen o tom kupujícího vyrozumět. Závazky mezi kupujícím a prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel vzdělávací akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA. Na vzdělávací akci je možné na místo kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s prodávajícím a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Zakoupením získáváte aktuální verzi bez další aktualizace, není-li uvedeno jinak.

 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE. Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

 5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI. Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn kupujícího vyloučit z účasti v případě, že kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení kupujícího ze vzdělávací akce nemá kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

 6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na straně prodávajícího a vy jako kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.

 

VI. Funkčnost produktů (digitální produkty), vzdělávacích akcí (online přednášky, semináře, workshopy, kurzy) a jeho součinnost s hardwarem a softwarem, autorská práva

 1. Digitální produkt, on-line kurz zasílám pouze vám, jako kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s elektronickými dokumenty. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. DIGITÁLNÍ PRODUKTY A ON-LINE KURZY. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako spotřebitel právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálních produktů a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit.

 2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

 3. Jak vy jako kupující, tak já jako prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 4. Je-li vám společně s produktem, službou nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, služby nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 5. Chcete-li odstoupit od smlouvy, informujte mě o této skutečnosti na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

 3. Jako prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U digitálních produktů a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám digitální produkt nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky hromadná pošta, promo nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

reklamační formulář

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese karolina@zdravyzivotskarolinou.cz.

 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Spotřebitelské recenze

 1. Na webu, na mých profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se spotřebiteli zveřejňuji reference na mé produkty, služby a vzdělávací akce. Tyto reference jsou vždy referencemi mých klientů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si daný produkt, službu či vzdělávací akci u mě zakoupila. Případně jde o reference, které jsem obdržela od mých klientů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku (pomocí Google formuláře) zaslaného klientovi po dodání produktu, či po skončení služby, vzdělávací akce. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní e-mail uvedený v databázi klientů a je tak zajištěno, že taková reference pochází od klienta. Případně jde o reference, které zveřejnil klient na mých Facebookových stránkách. Reference nejsou nijak upravovány.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2024